SEASON NAME ROUNDS SCORE PAR  
2007-08 Stacy Lewis 36.0 72.00 0.25
2010-11 EMILY TUBERT 37.0 72.16 0.41
2006-07 Stacy Lewis 35.0 72.37 0.71
2011-12 EMILY TUBERT 30.0 72.50 0.77
2009-10 Kelli Shean 33.0 73.27 1.27
2012-13 EMILY TUBERT 34.0 73.41 1.50
2010-11 Kelli Shean 37.0 73.32 1.57
2008-09 Lucy Nunn 28.0 73.64 1.86
2012-13 GABY LOPEZ 35.0 73.77 1.86
2005-06 Stacy Lewis 34.0 74.32 2.50
2004-05 Stacy Lewis 35.0 74.31 2.60
2012-13 EMMA LAVY 34.0 74.53 2.62
2005-06 Amanda McCurdy 34.0 74.65 2.82
2008-09 Kristin Ingram 28.0 74.64 2.86
2012-13 VICTORIA VELA 31.0 74.81 2.90