SEASON NAME ROUNDS
2010-11 VICTORIA VELA 37.0
2010-11 Kelli Shean 37.0
2010-11 EMMA LAVY 37.0
2010-11 EMILY TUBERT 37.0
2007-08 Stacy Lewis 36.0
2007-08 Lucy Nunn 36.0
2007-08 Kelli Shean 36.0
2012-13 REGINA PLASENCIA 35.0
2012-13 GABY LOPEZ 35.0
2006-07 Stacy Lewis 35.0
2004-05 Stacy Lewis 35.0
2004-05 Courtney Mahon 35.0
2004-05 Amanda McCurdy 35.0
2012-13 EMMA LAVY 34.0
2012-13 EMILY TUBERT 34.0
2010-11 Corinna Rees 34.0
2005-06 Stacy Lewis 34.0
2005-06 Lindsey Hinshaw 34.0
2005-06 Courtney Mahon 34.0
2005-06 Amanda McCurdy 34.0